مشتریان ما
لیست برخی از مشتریان شرکت پلاست پویش بنیان :

1-شرکت نفت پارس
2- شرکت آبسان زلال
3-شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی
4- شرکت کاشفان نیلفام
5-شرکت صنعتی مهکوه تهویه
6-شرکت راب هیراد
7-شرکت کلرآب
8-شرکت صدرا ذوب
9-شرکت آرتانقش تاک
10-شرکت اصفهان دُر
11-شرکت هزار دانه سپاهان
12-شرکت ساری پویا
13-بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان اقلید
14- بیمارستان امام حسین (ع) مشهد
15-اکسیژن نسکو اصفهان
16-کارخانه قند نور سپاهان
17-شرکت هما استیل شرق سپاهان
18-شرکت سوخت راکتورهای هسته ای
19-شرکت هامون پلیمر
و....... .

مدیر فروش : قدیری 09127569374

دفتر مرکزی: 08642224694- 08642224697

ایمیل فروش : pelast.pooiesh@gmail.com

ایمیل پشتیبانی : pelastpooiesh@yahoo.com

WebDesign:Yasser Ekramian